Flex Manager
De top 21226 Flexmanagers van Nederland
21226 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

manager legal affairs

manager legal affairs

Werkervaring interimmanager

Werkervaring

2006 - heden Zelfstandig ondernemer en werkzaam voor publiek- en privaatrechtelijke opdrachtgevers waaronder:
Projectmanager bij OSR juridische opleidingen bij het opzetten van studieprogramma’s, het aansturen van opleidingsmanagers en het vertalen van de strategische beslissingen naar een operationeel niveau
Resultaat:
Post academische opleiding Omgevingsrecht en een Post HBO programma recht gekoppeld aan een goed doordacht marketingplan
Verandermanager voor de gemeentelijke markt met een focus op het verbeteren van het (vergunningen)proces en het commerciëler maken van organisatie(onderdelen)
Resultaat:
Een goed functionerend behandelingsproces voor aanvragen omgevingsvergunning in Den Haag en Delft
Bestuurder kennistransfer arbeidsmarkt en mobiliteit
Resultaat:
Een goed functionerend transfersysteem opgezet waarbij medewerkers waarvoor ontslag dreigt voorgesorteerd worden op elders benodigde competenties
Onderhandelaar namens Skon kinderopvang om contracten tegen gunstiger condities (opnieuw) af te sluiten.
Resultaat:
Sterke reductie van de huurkosten voor opdrachtgever
Projectmanager bij Cleton & Com om externe specialisten aan te sturen die verantwoordelijk zijn voor goede ruimtelijke onderbouwingen
Resultaat:
Succesvolle onderbouwingen opgeleverd op basis waarvan het bevoegd gezag (bestemmingsplan)besluiten kan nemen
Juridisch adviseur voor met name projectontwikkelaars op het terrein van het ruimtelijke bestuursrecht en het huurrecht, waaronder procesvoering in bezwaar en beroep.
Resultaat:
Hoog scoringspercentages in bezwaar- en beroepszaken
Resultaat:
Organisatiebewustzijn ontwikkeld voor juridische kwaliteit in documenten en processen
Opleider bij diverse opleidingsinstituten variërend van MBO tot post academisch niveau op het terrein van het publiekrecht, privaatrecht en makelaardijleer.
Resultaat:
Hoge tevredenheidscores van deelnemers aan mijn opleidingen

2001 - 2006 Yacht Legal, Interim professional.
Liaison manager en governmental relations officer bij C2000, KPN en Vodafone
Resultaat:
Coach voor de verwervingsteams bestaande uit radioplanners, negociators en bouwplanners
Juridisch adviseur voor bestemmingsplanwijzigingen, inclusief het verzorgen van de bijbehorende goede ruimtelijke onderbouwingen
Contractadviseur (koop- ,huur- en erfpachtcontracten)

1998 - 2001 Bouwfonds Woningbouw, Consultant Nieuwe Markten
Projectmanager herstructurering vanuit het samenwerkingsverband ‘marktpartijen’
Resultaat:
Opzetten van samenwerkingsstructuren tussen publiek-private partners in de herstructureringsopgave
Ontwikkelen herstructureringscongres voor ontwikkelingsmanagers en derden

1997 – 1998 RCC Public, Business Consultant
Verandermanager met focus op het commerciëler maken van de afdeling
Resultaat:
Coach beheerteam VROM-regelgeving
Onderhandelen en het opstellen van verschillende SLA’s en leveringsvoorwaarden

1993 – 1997 Nationale Woningraad, Adviseur volkshuisvesting
Projectleider bij beleidsonderzoeken
Juridische vraagbaak op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht, rechtspersonenrecht en het huurrecht
Onderhandelaar namens woningcorporaties richting gemeenten, huurders(verenigingen) en verenigingsleden
Resultaat:
Goed functionerende woonruimteverdelingssystemen ontwikkeld in Noord- en Midden Kennemerland
Succesvolle fusies van woningcorporaties en omzettingen in de stichtingsvorm begeleid
Corporatiebeleid ontwikkeld passend in de nieuwe wetgeving (Besluit beheer sociale huursector)
Concrete adviezen gegeven aan corporatiebestuurders en medewerkers op verschillende rechtsgebieden
Succesvolle onderhandelingen gevoerd namens woningcorporaties om huurverhogingen tot 6,5% geaccepteerd te krijgen bij huurders

1990 – 1993 Ministerie van VROM, Beleidsmedewerker
Projectleider invoering BWS en BLS
Vraagbaak voor inspectiemedewerkers over invoering VINEX
Afhandelen van subsidieverzoeken en schadeclaims
Resultaat:
Knoop doorgehakt over het te laat uitbetalen van subsidies welke later als norm is gaan gelden
Kritische noten geplaatst bij conceptwetgeving waardoor het eindresultaat verbeterde
Concrete voorlichting gegeven aan inspectiemedewerkers over de uitrol van de VINEX

Opleiding interimmanager

Wetenschappelijk onderwijs
Rijksuniversiteit Groningen, faculteit der rechtsgeleerdheid,
Afstudeerrichting: publiekrecht.
Afstudeeronderzoek: de verzelfstandiging dan wel privatisering van het Kadaster
Open Universiteit, faculteit bedrijfskunde
Modules Organisatiediagnostiek en Organisatieverandering
Middelbar onderwijs
MAVO, HAVO en VWO
Overig onderwijs
Juridische verdiepingscursussen
Management en Leiderschapleergang
Beleidskundeleergang
Projectmanagement
Effectiviteitsbevordering
Onderhandelen
Didaktiek
Advies en verkoop

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Flitsende denkkracht om snel het speelveld te overzien
Buiten gebaande wegen durven denken en handelen
Ervaren gids in het spanningsveld tussen publieke en private belangen
Commerciële drive om van ontwikkelde producten een succes te maken.


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Frans
Duits

Overig

1977 – heden Runnen privé museum
1995 – heden Lid D66 afdeling Amersfoort
1999 – 2007 Voorzitter van D66, afdeling Amersfoort
1992 - 1993 Lid van de Dienstcommissie Ministerie VROM
1986 - 1989 Secretaris en Redactielid van het juridisch faculteitsblad.
1982 - 1985 Verzorgen bijles aan uit huis geplaatste kinderen


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :