Flex Manager
De top 21226 Flexmanagers van Nederland
21226 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager

Interim manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring, functies en werkzaamheden

Periode Instelling Functie en Werkzaamheden
1983/84 Landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee; de Werkgroep Eemsmond, gevestigd te Groningen Junior medewerker
Voorbereiden en bewaken van juridische procedures en publieksacties. Het redigeren van juridische teksten in onderzoeksrapporten. Archivering en andere voorkomende werkzaamheden.
1984/90 Rijksuniversiteit Limburg; Faculteit der Rechtsgeleerdheid, gevestigd te Maastricht Wetenschappelijk assistent/Universitair docent
Het vorm en inhoud geven van het juridisch onderwijs door onder andere het schrijven van lesboeken. Het lesgeven conform de Maastrichtse methode van het probleemgestuurd onderwijs (geen onderscheid naar rechtsgebieden). Het deelnemen in tal van organisatorische werkverbanden en vertegenwoordigende organen binnen zowel als buiten de faculteit. Het geven van post-academisch onderwijs. Het schrijven van artikelen.
1990/91 Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN), gevestigd te Rijswijk Juridisch medewerker (bedrijfsjurist)
Het opstellen/wijzigen van statuten van rechtspersonen, het opstellen van een intern milieuactieplan, het becommentariëren van Europese en nationale regelgeving, het opstellen van overeenkomsten, participeren in het Rijn –zoutproces, opstellen van jaarverslagen etc.
1991/92 Directoraat-Generaal van de Rijkswaterstaat, gevestigd te Den Haag Juridisch medewerker/secretaris Commissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Het oplossen van de problemen die ik in mijn vorige functie had gecreëerd. Het concipiëren van financiële en fiscale regelgeving op water(schaps)gebied. Het leveren van fiscale bijdragen aan de Commissie Zevenbergen (Staatscommissie voor de herziening financiering waterschapswetgeving). Het voeren van fiscale procedures.
1993/00 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, gevestigd te Den Haag Senior jurist/projectleider/voorzitter ondernemingsraad
Mandaat, delegatie, reorganisaties, aanbestedingen, opstellen model contracten, opstellen regelgeving/nota’s die Rijksbreed golden (BIBOB, Koppelingswet, Handhaven op niveau, etc.). Specifieke opdrachten van minister, staatssecretaris, SG en plv. SG op elk denkbaar terrein.
2000/01 Ministerie van Justitie, gevestigd te Den Haag Senior procesvertegenwoordiger
Het naar aanleiding van de destijds vernieuwde Vreemdelingenwet reorganiseren van de werkzaamheden van de IND. Het schrijven van verweerschriften, het procederen en begeleiden van jonge medewerkers.
2001/08 Productschap Tuinbouw, gevestigd te Zoetermeer Hoofd afdeling juridische en bestuurlijke zaken
De werkzaamheden van de afdeling zijn: heffingsverordeningen, bezwaar en beroep, adviescommissies, kwaliteitsverordeningen, tuchtrecht, contracten, octrooien, arbeidsovereenkomsten, subsidies, Europese regelgeving (betaalorgaan namens LNV van Europese subsidies)
Lid raad van toezicht pensioenfonds productschappen
2008/nu
adviesbureau
gevestigd te Den Haag Zelfstandige zonder personeel:
Inburgercoach gemeente Den Haag

2009/nu Eindhoven Hoofd intern bureau BIBOB
2010/nu VARA Adviseur Zembla

Den Haag, 1 september 2010

Opleiding interimmanager

Opleiding

Lager onderwijs: Titus Brandsmaschool, te Hilversum
Middelbaar onderwijs: Alberdinck Thijm College, te Laren (Noord-Holland)
Twickel College, te Hengelo (Overijssel)
Academisch onderwijs: RijksUniversiteit Groningen
Post-academisch onderwijs: Faculté Internationale de droit comparé, gevestigd te Straatsburg (dit onderwijs bestond in mijn geval uit drie sessies, met diploma’s afgerond, in Straatsburg, Mannheim en Brussel)
Faculté Intenationale de droit de l’environnement comparé, gevestigd te Limoges (cursus is gevolgd te Alicante) beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :