Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

manager

manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring vanuit vast dienstverband.

Periode: apr 2008 – okt 2008
Werkgever: Ministerie BZK, Flexchange (arbeidsintermediair Rijksoverheid)
Functie: senior financieel adviseur
Werkzaamheden: Opstellen begroting;
Ontwikkelen, opstellen en analyseren van verschillende managementrapportages en aanvullend hierover adviseren;
Kostprijsberekening bestaande en nieuwe producten;
Advisering over het op de markt zetten van nieuwe producten;
Advisering over de inrichting van een nieuwe afdeling binnen de Flexchange-organisatie;
Begeleiding junior medewerkers;
Onderhouden van in- en externe contacten.

Periode: mei 2007 – mrt 2008
Werkgever: Ministerie BZK, Flexchange
(gedetacheerd vanuit Rijkswaterstaat Bouwdienst)
Functie: hoofd Back Office Flexchange (beoogde functie na formele overgang naar Flexchange, in deze periode a.i. invulling)
lid Management Team Flexchange

Werkzaamheden: Als lid MT advisering over beleid, aansturing, inrichting en organisatiestructuur van Flexchange;
Aansturing Back Office;
Begeleiden en coachen medewerkers;
Ontwikkelen, opstellen en analyseren van verschillende managementrapportages en aanvullend hierover adviseren;
Onderhouden van in- en externe contacten.

Periode: jan 2007 – heden
Werkgever: Rijkswaterstaat Bouwdienst (vanaf apr 2008 gedetacheerd vanuit Flexchange)
Functie: projectleider pilot met Flexchange
Werkzaamheden: Organiseren opstart pilot;
Rapporteren aan de directie van de Bouwdienst en Coördinerende Directeur Inkoop van V&W;
Onderhouden van interne (ministeries) en externe
(marktpartijen) contacten;
Voorbereiden van en adviseren over besluitvorming met betrekking tot de pilot;
Adviseren over aanpassing interne processen;
Voorbereiden van de uitrol van Flexchange binnen het Ministerie van V&W.

Periode: jan 2005 – sep 2007
Werkgever: Rijkswaterstaat Bouwdienst
Functie: Manager Bedrijfsvoering Ondersteuning Inkoop Klantenteam Lijn
Werkzaamheden: Bepalen van beleid op korte en middenlange termijn;
Het beheersmatig voorbereiden en realiseren van het functioneren van de eenheid;
Het zorgen voor de opstelling en realisatie van een planning van de werkzaamheden en de in te zetten middelen;
Het zorgen voor de voorbereiding en realisering van de te leveren producten en diensten;
Het begeleiden/coachen van medewerkers;
Het voeren van functioneringsgesprekken;
Het bepalen van de te behalen resultaten en verantwoordelijk voor het gevoerde beheer en de resultaten;
Het zorgen voor de beschikbaarheid en overdracht van kennis en kunde op korte termijn;
Als lid van de staf Bedrijfsvoering Inkoop Ondersteuning mede verantwoordelijk voor het behalen van afdelingsdoelen van de overkoepelende organisatie-eenheid;
Het afstemmen en optimaliseren van processen en systemen.

Periode: mei 2002 – dec 2004
Werkgever: Rijkswaterstaat Bouwdienst
Functie: Hoofd Onderafdeling Bedrijfsbeheer (regio Midden-West)
Werkzaamheden: Lid van het managementteam van de regionale afdeling en medeverantwoordelijk voor het beleid en beheer van de regionale afdeling;
Vertalen van landelijk beleid in regionale operationele processen;
Leiding geven aan de onderafdeling en ontwikkelen en realiseren van de onderafdelingsplannen en rapportage over de voortgang hiervan;
Het begeleiden en coachen van medewerkers en het voeren van functioneringsgesprekken;
Als controler binnen de regionale afdeling zorg dragen op operationeel niveau voor de (opzet en uitvoering van de) organisatie van de plannings- en controlcyclus, de toets op rechtmatigheid van de bedrijfsvoering en de informatievoorziening over de voortgang en verantwoording van de bedrijfsvoering;
Ondersteunen van het afdelingshoofd bij de opstelling van (meer)jarenplannen, voortgangs- en verantwoordingsrapportages van de afdeling;
Adviseren van het management, projectleiders en directievoerders over de opzet en realisering van de bedrijfsvoering;
Bijdragen aan de ontwikkeling en realisering van de bedrijfsvoering van de hoofdafdeling.

Periode: mei 1998 – apr 2002
Werkgever: Rijkswaterstaat Bouwdienst (tot apr 1999 gedetacheerd vanuit Randstad Polytechniek)
Functie: Coördinator / Medewerker Planning en Control
Werkzaamheden: Zorgen voor een deskundige inbreng op het gebied van planning en budgetbewaking in projecten;
Zorgen voor de opzet, coördinatie en bewaking van de financiële administratie en planningssytematieken van de hoofdafdeling;
Zorgen voor het analyseren, interpreteren en vastleggen van financiële gegevens en het verrichten van werkzaamheden in het kader van de Rijkswaterstaat-begroting;
Vanuit de eigen vakdeskundigheid optreden als disciplineleider voor projecten;
Operationeel aansturen van de overige medewerkers Planning;
Plaatsvervangend onderafdelingshoofd.

Periode: feb 1997 – mei 1998
Werkgever: Randstad Polytechniek (gedetacheerd bij Rijkswaterstaat Bouwdienst)
Functie: Projectondersteuner
Werkzaamheden: Opstellen beslisdocumenten;
Opstellen voortgangsrapportages;
Opzetten nieuw plannings-/werkregelingssysteem;
Notuleren;
Archiveren.

Periode: jan 1995 – jan 1997
Werkgever: diverse werkgevers
Functie: diverse functies
Werkzaamheden: Productiewerk in boomkwekerij;
Productiewerk in fabriek bakkerijproducten;
Reizen in Midden en Zuid Amerika (jul 1995 – jul 1996).

Periode: jan 1994 – jan 1995
Werkgever: Gemeente Boskoop
Functie: Beleidsmedewerker Bestuurszaken
Werkzaamheden: Adviseren beleid op het gebied van:
- Openbare orde en veiligheid:
- Politiezaken;
- Brandweerzaken:
- Rampenbestrijding:
- Verkoop openbaar groen.

Periode: jul 1992 – jan 1994
Werkgever: diverse werkgevers
Functie: diverse functies
Werkzaamheden: diverse werkzaamheden


Opleiding interimmanager

Opleiding

1987 - 1992 Hogeschool voor Economie en Management, Utrecht, studierichting Economisch-Juridisch, afstudeerrichting Sociale Bedrijfskunde
(Management, Economie en Recht)
1981 – 1987 Havo, Samenwerkingsschool Waddinxveen

Cursus

2006 Training Resultaatgericht werken
2005/2006 SAP
2004 Baten Lasten stelsel RWS
2001 cursus Leiding geven
cursus Sturen op resultaat
2000 cursus Persoonlijke Communicatie
cursus Onderhandelen
1999 cursus Klantgericht handelen
1995 cursus Spaans (in Nederland en Honduras)
1994 Algemene Bestuurskunde (niet afgerond)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Samenwerken;
Resultaatgericht;
Klantgericht;
Interpersoonlijke sensitiviteit;
Ontwikkelen medewerkers;
Aanspreken op resultaat en gedrag;
Overtuigingskracht;
Flexibiliteit.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

Aantal uren per week bespreekbaar.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :