Flex Manager
De top 21226 Flexmanagers van Nederland
21226 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Projectmanager

Projectmanager

Werkervaring interimmanager

Periode september 2008 – heden
Opdrachtgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Functie Projectmanager Plaatsonafhankelijk Werken
Activiteiten Leiding geven aan meerdere innovatieve projecten voor plaatsonafhanklijk werken in het kader van het programma Werken in de Toekomst (WiT) zoals beveiligde e-mail op smartphones, pc’s, videoconferentie en beveiligde toegang wereldwijd tot de werkplek en elektronisch samenwerken. Advisering CIO ten aanzien van de implementatiestrategie en beleid. Het project omvat de evaluatie van de organisatorische impact, het beproeven van het technische concept en de communicatie daarover en implementatie op het departement en de 150 ambassades en consulaten wereldwijd.

Periode januari 2008 – heden
Opdrachtgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Functie Projectmanager Identity Management
Activiteiten De technische en organisatorische implementatie van Identity Management (IdM) binnen het ministerie en de voorbereiding op de introductie van rol- en regel-gebaseerde toegang (RBAC).

Periode Juli 2005 – december 2007
Opdrachtgever Concern Informatiemanagement Politie.
Functie Integraal Projectmanager
Activiteiten Projectmanager ontsluiting van de landelijke politieregisters.
Projectmanager implementatie Schengen Informatiesysteem (SIS-II)
Projectmanager implementatie audiovisuele verhoorregistratie

Periode Augustus 2004 - oktober 2004
Opdrachtgever Sociale Verzekeringsbank SVB
Functie Adviseur
Activiteiten Advisering ICT-management bij het opstellen van een gezamenlijke missie en ondersteuning bij de verbetering van de onderlinge samenwerking.

Periode Januari 2004 – februari 2005
Opdrachtgevers Diverse bedrijven waaronder Zwitserleven, UWV, Sociale Verzekeringsbank
Functie Coach/ loopbaanbegeleider, trainer
Activiteiten Individuele coaching en loopbaanbegeleiding van managers en medewerkers van diverse organisaties in de semi-overheid en zakelijke dienstverlening
Communicatie- presentatie- en salestrainingen aan projectleiders, accountmanagers en medewerkers in de business en ICT

Periode januari 2002 – december 2003
Opdrachtgever LogicaCMG
Functie Competence manager
Activiteiten Gaf leiding aan de competence Operational Excellence. Samen met collega’s en in overleg met verzekeringsklanten is een procesmodel opgesteld. Paul heeft in deze periode voor LogicaCMG op het gebied van business informatiemanagement en business alignment een aantal adviesproducten ontwikkeld.

Periode augustus 2001 – januari 2002
Opdrachtgever Zwitserleven
Functie Adviseur
Activiteiten Opstellen business informatieplan. In samenwerking met de directie uitwerken van de business strategie in beleidsuitgangspunten, architecturen en speerpunten voor marktproposities, processen, organisatie, HRM en ICT. Het business informatieplan legde de relatie tussen de business strategie van Zwitserleven en de projectenportfolio en vormde de basis voor alle business en IT projecten voor 3 jaar. De uitvoering van het business informatieplan is vormgegeven met de inrichting van programmamanagement.Periode Mei 1998 – juli 2001
Opdrachtgever LogicaCMG
Functie Adjunct Directeur en competence manager e-banking
Activiteiten Verantwoordelijk voor een business consultancy unit van 20 business consultants met expertise op het gebied van betalingsverkeer en e-banking.
Competentiemanager customer relationship management en e-banking binnen LogicaCMG. Aandachtspunten waren onder andere one-to-one marketing via internet en Electronic Bill Presentment & Payment.
Daarnaast voor LogicaCMG meegedaan aan aanbestedingstrajecten voor de ING Bank (e-billing).

Periode januari 1998- februari 1998
Opdrachtgever ABN-AMRO Bank
Functie Projectmanager
Activiteiten Binnen de geldcentrale van deze bank bleken de “fail safe” voorzieningen niet naar behoren te werken. Paul leidde een multidisciplinair LogicaCMG-team dat een audit heeft uitgevoerd op de ICT-serviceprocessen en organisatie van de geldcentrale.

Periode september 1997 - december 1997
Opdrachtgever Generali
Functie Adviseur
Activiteiten Deze levensverzekeringsmaatschappij wilde de toepassingsmogelijkheid van een documentair informatie¬systeem (DIS) onderzoeken. Paul gaf als projectmanager leiding aan een projectteam dat onderzoek deed naar de functionele, technische en beheersmatige eisen. Deze eisen vormden de basis voor een RFI.
De bevindingen en aanbevelingen vastgelegd in een adviesrapport aan de opdrachtgever.

Periode september 1996- juli 1997
Opdrachtgever Rabobank
Functie Projectmanager
Activiteiten Bij deze grootbank werd een nieuwe systeemarchitectuur voor betalen ontworpen. De bestuurlijke informatievoorziening diende ook onderdeel uit te maken van deze architectuur. Als project¬manager van een team medewerkers van de bank verantwoordelijk voor het definiëren en onderbrengen van bestuurlijke informatie voorziening binnen de nieuwe systeemarchitectuur en voor de organisatorische inbedding.

Periode juli 1996 – augustus 1996
Opdrachtgever De Nederlandsche Bank
Functie Projectauditor
Activiteiten Bij De Nederlandsche Bank en Interpay trad vertraging op in de ontwikkeling van een gezamenlijk informatiesysteem voor de afwikkeling van het TOP-girale betalingsverkeer. Projectmanager van een multidisciplinair team van LogicaCMG consultants dat op basis van bevindingen een advies voor het vervolgtraject heeft opgesteld. Hij was tevens verantwoordelijk voor de eindrapportage en presentatie aan de directie van beide opdrachtgevers.
Periode februari 1995 – juni 1996
Opdrachtgever Mn Services
Functie Projectmanager WFM/DIS en procesbegeleider BPI
Activiteiten MnServices (pensioenfonds) wilde met een workflowmanagement- en een documentair informatiesysteem de kwaliteit, doorlooptijd en efficiency van haar administratieve processen verbeteren. Als BPI-consultant met de medewerkers de processen herontworpen. Als projectmanager leiding gegeven aan een projectteam van 20 man voor de realisatie van een workflow en een document imaging toepassing met FileNet.
De doorlooptijd van het betrokken proces werd teruggebracht van 14 naar 3 weken en kosten werden met 30% gereduceerd.

Periode december 1994 - februari 1995
Opdrachtgever ING Bank
Functie Adviseur
Activiteiten Binnen veel bedrijfsonderdelen van deze grootbank werden BPR-projecten opgestart. De bank wilde op basis van de eerste eigen ervaringen en ervaringen van derden, inzicht geven in het BPR-proces aan die bankonder¬delen die nog moesten gaan starten met een BPR-traject. Schrijver van een BPR-rapport met de diverse ervaringen met BPR binnen financiële instellingen, met leerpunten en met welke valkuilen men reke¬ning diende te houden.

Periode mei 1994 - december 1994
Opdrachtgever Rabobank
Functie Adviseur en projectleider
Activiteiten Voor het facilitair bedrijf van deze grootbank werd een pakketselectie voor een projectmanagement¬systeem uitgevoerd. Paul was als adviseur betrokken bij het opzetten van een RFI en RFP en de selectie van het pakket. Hij was als projectmanager verantwoordelijk voor de implementatie van het systeem.

Periode februari 1994 - mei 1994
Opdrachtgever Rabobank
Functie Projectmanager projectaudit
Activiteiten De invoering van grootschalige werkplek-automatisering liep vertraging op. Tevens was er twijfel over de gemaakte keuzes voor de infrastructuur.
In samenwerking met verschillende disciplines werd een audit uitgevoerd op de opgeleverde stukken en specificaties door ca. 15 LogicaCMG-consultants. Een beoordeling is gemaakt van de haalbaarheid en het rendement van de investeringen in informatietechno¬logie. Gaf als projectmanager leiding aan het auditproces en was verantwoordelijk voor de eindredactie van het auditrap¬port.

Periode maart 1994 - april 1994
Opdrachtgever ING bank
Functie Communicatie adviseur
Activiteiten Een communicatieplan geschreven voor ten behoeve van de invoering van een omvangrijk informatiesysteem bij de ING Bank. Het systeem had honderden gebruikers behorende tot heel verschillende doelgroepen.

Periode maart 1994 - september 1994
Opdrachtgever International Management Forum
Functie Projectmanager/ eindredacteur
Activiteiten Gaf leiding aan een team voor de ontwikkeling van een cursus workflow management en business process reengineering in opdracht van een cursusbureau. Hij was tevens eindredacteur van deze cursus.
Voerde de jaarlijkse marktverkenningen uit op het gebied van tools voor workflow management (CMG workflow management survey).

Periode januari 1992 – januari 1994
Opdrachtgever Europese Commissie
Functie Projectauditor
Activiteiten Vertegenwoordiger van de Commissie in de stuurgroep van een internationaal consortium van bedrijven (Frankrijk, Duitsland en Italië).
Rapporteerde aan de Commissie over de projectvoortgang, -budget en de kwaliteit van de producten.

Periode 1993
Opdrachtgever Academisch Ziekenhuis Utrecht
Functie Adviseur en projectleider
Activiteiten Het Academisch Ziekenhuis Utrecht wilde kosten besparen en kwaliteit verbeteren met behulp van logistieke principes binnen de polikliniek. In opdracht van de RvB werd een haalbaarheids¬onder¬zoek uitgevoerd.
Door herstructurering en IT-ondersteuning m.b.v. een elektronisch dossier (EPD) van het medisch-administratieve proces bleek met beperkte investeringen een kostenreductie tot 60% op de operationele kosten mogelijk. Door invoering van planningstechnieken kon een halvering van de wachttijd worden gerealiseerd.

Periode 1992-1993
Opdrachtgever Pakhoed
Functie Projectmanager
Activiteiten Een divisie van Pakhoed besloot een nieuw order- en voorraadsysteem in te voeren. Als projectmanager verantwoordelijk de functionele specificatie, de realiseren en de implementatie van de logistieke systeemdelen. Gaf tevens leiding aan de groep die de nieuwe (administra¬tieve) organisa¬tie moest ontwerpen.

Periode 1992
Opdrachtgever Bols International
Functie Adviseur
Activiteiten De sales- en marketingorganisatie van een internationale drankenproducent wilde haar interne en externe marketinginformatie meer toegankelijk maken. Als adviseur betrokken bij de selectie van een marketinginformatiesysteem.Periode 1990-1992
Opdrachtgever PTT Post
Functie Adviseur/projectmanager/interim manager
Activiteiten PTT-post wilde een nieuwe logistieke organisatie opzetten voor de pakketdistributie (EMS).
As adviseur betrokken bij het opstellen van het service- en distributieconcept voor EMS en de vertaling daarvan naar de informatiearchitectuur.
Projectmanager van de ontwikkeling en invoering van het customer service en het tracking & tracing systeem. Gedurende een jaar interim manager van de Customer Service organisatie. Organisatie en processen ingericht en functies beschreven en medewerkers geworven.

Periode 1990
Opdrachtgever Universiteit van Utrecht
Functie Adviseur
Activiteiten Als adviseur betrokken bij het opstellen van definitiestudies voor een systeem voor studievoortgangsregistratie en onderwijsplanning.

Periode 1986-1989
Opdrachtgever Ministerie van LNV
Functie Informatieanalist/ Projectleider/ programmamanager
Activiteiten Het Ministerie van LNV is binnen Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de EU- landbouw¬subsidieregelingen. Als informatieanalist en projectleider systeemontwikkeling en later programmamanager betrokken bij de ontwikkeling en invoering van deze informatie-systemen. Het programma bestond uit ca. 10 verschillende subsidieprojecten.

Periode 1982-1986
Opdrachtgever Keuringsdienst Van Waren
Functie Manager Chemisch Laboratorium
Activiteiten Dagelijkse leiding over 20 medewerkers van HBO en academisch niveau. Daarnaast leiding over de researchprojecten van de dienst

Opleiding interimmanager

1982 Doctoraal analytische chemie met bijvak informatica
1988 AMBI HS1
1992 Leergang Bedrijfskunde
1994
2000 APICS Logistiek Management
NLP master practitioner and teacher
2003
Prince2 Practitioner Projectmanagement

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ervaren projectmanager en adviseur. Beweegt zich gemakkelijk op alle niveaus binnen organisaties. Weet mensen te binden. Creatief. Dringt snel tot de kern van de zaak door. Een teamplayer, die in staat is een goede balans te vinden tussen individuele en organisatiebelangen. Ondersteunt klanten bij het nemen van beslissingen en het doorvoeren van veranderingen op het gebied van organisatie, processen en IT.

Talenkennis interimmanager

NL en ENG

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :