Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager Zorg en Welzijn

Interim manager Zorg en Welzijn

Werkervaring interimmanager

Werkervaring

Projectmanager kinderopvang jan - mei 2010
Ondersteunen, begeleiden en uitvoeren van marktonderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw concept met betrekking tot het aanbieden van shared services binnen de kinderopvang sector. Een aanzet geven tot het beschrijven van de diverse werkprocessen en het nieuw te bouwen softwarepakket. Activiteiten m.b.t. acquisitie en promotie voor deze nieuwe organisatie.


Divisiemanager Kinderopvang organisatie 09-2008 – 08-2009
Het aansturen van de locatiemanagers peuterspeelzaal, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang van de gehele organisatie. Verantwoordelijk voor het gehele primaire proces, indirecte aansturen van ca 100 FTE, omzet 5,5 miljoen. Mede vormgeven aan de uitbreiding en professionalisering van de organisatie.

Belangrijkste resultaten:
Inrichting geven aan een nieuwe organisatiestructuur en deze ingevoerd.
Stroomlijnen van managementinformatie en coaching van locatiemanagers ten behoeve van het gebruik.
Opzet van nieuwe didactische methode binnen de kinderopvang, vernieuwend binnen de gehele kinderopvang.
Verhoging bezettingspercentages van 83% naar 91%


Coach bij een Thuiszorg instelling in het midden van het land 08-2008 – 08-2009
Begeleiding en coaching van beginnende teammanagers in de thuiszorg. Dit ten bate van de professionalisering van het management.

Belangrijkste resultaten:
Zelfstandig opererende teammanager die veel lof oogst binnen de organisatie.


Interim manager bij een thuiszorginstelling in het midden van het land 11-2007 – 09-2008
Aansturing van diverse thuiszorgteams na een fusie. Tevens het meebegeleiden van de inbedding van de thuiszorg in de nieuwe organisatiestructuur. Tevens coaching en begeleiding van de (assistent) teammanagers bij de uitvoering van hun vernieuwde functies.

Belangrijkste resultaten:
Ziekteverzuim teruggedrongen van 10% naar 8%
Produktiviteit verhoogd van 63% naar 73%
HKZ-certificering behaald voor de thuiszorg


Geen opdracht i.v.m. zwangerschapsverlof 08-2007 – 10-2007

Interim locatiemanager bij een gehandicaptenorganisatie 04-2007 – 08-2007
Tijdelijk aansturen van het primaire proces alsmede het herstellen van het vertrouwen van de medewerkers in ‘de organisatie’. Tevens het analyseren van het team op individueel en groepsniveau ten bate van het opstarten van de nieuwe locatiemanager.

Belangrijkste resultaten:
Meer vertrouwen van de medewerkers in ‘de organisatie’
Verhoging van de bezetting van 67% naar 71%
Schriftelijke analyse van de locatie ten bate van de nieuwe locatiemanager

Interim manager bij een thuiszorgorganisatie in het midden van het land 03-2007 – 07-2007
Interimmanagement in verband met een zwangerschapsvervanging van een thuiszorgmanager. Inzet om noodzakelijke veranderingen ten aanzien van produktie, produktiviteit en werkprocessen te bewerkstelligen. Tevens coaching van de zittende teammanagers.

Belangrijkste resultaten:
Produktiviteitsverhoging van 12%
Werkprocessen doorgelicht en opnieuw vormgegeven
Opzet van een afdeling planning
Diverse externe contacten opgebouwd ten bate van uitbreiding van zorgleveranties.

Interim locatiemanager bij een gehandicaptenorganisatie 04-2006 – 03-2007
Het aanpakken van een ontspoord team op het gebied van houding en gedrag ten aanzien van cliënten, collega’s en organisatie.

Belangrijkste resultaten:
Vertrouwen van de cliënten in de zorgverleners teruggebracht
Vervanging van 50% van de teamleden in verband met onvoldoende functioneren
In 2008 uitgeroepen tot voorbeeldlocatie van de organisatie

Projectleider ontwikkeling van het kennisdomein lijn- en verandermanagement; professionalisering midden-management bij een bureau voor interim-management. 04-2006 – 11-2006
Ontwikkeling van het competentieprofiel van de midden-manager met als doel om in te spelen op de behoeftes van de moderne manager in de dagelijkse zorgpraktijk en om hier ondersteuning in te bieden.

Belangrijkste resultaten:
Een werkbaar competentieprofiel, waarmee bij diverse opdrachtgevers geworven kon worden voor midden-managers.


Interim manager afdeling palliatieve zorg in een verpleeghuis 08-2005 – 04-2006
Interim-management met als hoofddoel om de interne gesloten afdelingscultuur om te buigen naar een open communicatieve cultuur. Tevens het in kaart brengen van de zorgprocessen en een start maken met de zorg zwaarte pakketten.

Belangrijkste resultaten:
Klanttevredenheid is toegenomen van het cijfer 7.3 naar 7.8
De eerste aanzet van indicatiestelling en verwerking ten bate van het primaire proces zijn gedigitaliseerd en afdelingsmedewerkers op de hoogte van de vernieuwde financieringsstructuur


Interim manager bij een thuiszorginstelling in de Randstad 07-2004 – 07-2005
Operationeel manager met als speciale aandachtspunten, verbetering communicatie binnen de thuiszorg teams, verhoging produktiviteit en begeleiding naar een nieuwe organisatiestructuur in verband met de invoering van de WMO. In kaart brengen van de zorgprocessen en het aanpassen daarvan.

Belangrijkste resultaten:
Produktiviteit verhoogd van 84% naar 89%
Medewerkers zijn begeleid naar nieuwe taakinhoud en – vormgeving
Zorgprocessen zijn beschreven ten bate van de nieuwe organisatie.

Interim manager bij een thuiszorginstelling in de Randstad 01-2004 – 06-2004
Operationeel manager een aantal personele en organisatorische wijzigingen doorgevoerd waarbij dringende interventie vereist was in verband met de continuïteit van zorg


Interim manager bij een zorginstelling in de Randstad 09-2003 – 12-2003
Adviesopdracht ten bate van het wel of niet opstarten van extramurale zorg vanuit het verzorgingshuis

Belangrijkste resultaten:
Onderzoeksverslag met betrekking tot de kans van slagen van extramurale zorg.


Diverse vaste functie binnen de zorg 07-1998 – 11-2005

Part-time wijkverpleegkundige acute dienst (05-2001 – 11-2005)
Stafverpleegkundige (06-2001 – 09-2001)
Stafmedewerker gezondheidsvoorlichting en –opvoeding (09-2000 – 05-2001)
Liaisonverpleegkundige (06-1999 – 09-2000)
Wijkverpleegkundige (07-1998 – 05-1999)Opleiding interimmanager

Opleidingen
Opleiding Van - tot Diploma
 Gezondheidswetenschappen, Universiteit Maastricht 9-1998 – 8-2002 Ja
 HBO-Verpleegkunde, Hogeschool Rotterdam 9-1994 – 8-1998 Ja
 Beleid en Management Gezondheidszorg , Erasmus Universiteit Rotterdam 9-1993 – 8-1994 Nee

Trainingen – cursussen Van - tot Diploma
 Leidinggeven aan professionals, Schouten en Nelissen 2-2009 – 3-2009 Ja
 Advanced Mastercourse bedrijfskundig leiderschap, Avicenna 9-2006 – 12-2006 Ja
 Opleiding tot intern Auditor 5-2001 Ja


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Een dynamische vrouw met een zeer sterk organisatorisch talent. Heeft een goed oog voor de sociale verhoudingen doch verliest het doel waarvoor ze staat niet uit het oog.
Is door haar analytisch vermogen zeer snel in staat de kernproblemen onder woorden te brengen en daar oplossingen voor aan te dragen en te implementeren. Heeft een goed abstractieniveau om afstand te houden van de probleemstelling en geen onderdeel te worden van het probleem, doch is tevens in staat open relaties aan te gaan met collega’s en hun vertrouwen snel te winnen.


Talenkennis interimmanager

Talenkennis Niveau
 Engels Goed/Zeer goed
 Spaans Goed/Zeer goed
 Duits Redelijk/Goed
 Frans Redelijk beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :