Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Algemeen Management, Transitiemanager, HR Manager / Directeu

Algemeen Management, Transitiemanager, HR Manager / Directeu

Werkervaring interimmanager

ZZG zorggroep, Groesbeek: Interim Locatiemanager 08/2009 – 03/2010
Door onverwacht vertrek van locatiemanager de verantwoordelijkheid voor een van de V&V locaties in het gebied Nijmegen Zuid West genomen. Zeer snel bleek, dat er zeer grote problemen waren met betrekking tot de kwaliteit van zorg, personele capaciteit en bedrijfsvoering. Deze waren niet in die mate bekend bij de Gebiedsdirecteur.

Belangrijkste resultaten:
- Capaciteitsproblemen opgelost
- Rust en stabiliteit in de afdelingen gebracht
- Oorzaak van het al jaren bestaande knelpunt over de slechte financiële resultaten opgespoord en diverse maatregelen gedefinieerd en gestart
- Maatregelen ter verhoging van medicatieveiligheid ingevoerd
- Eigen keuken heropend ten behoeve van bereiding warme maaltijden
- Rapportages voor de inspecteur opgesteld, die positief zijn beoordeeld
- Relatie met de Cliëntenraad sterk verbeterd

ZZG zorggroep, Groesbeek: Interim Intern Projectleider ZZG Herstelhotel 06/2009 – 04/2010
Het ZZG Herstelhotel is een groot revalidatiecentrum voor (oudere) cliënten (veelal orthopedie of CVA). De bestaande locatie voldoet niet meer. In 2010 zal een nieuw te bouwen complex worden betrokken. De voorbereiding hiervoor vindt plaats via een projectmatige aanpak, bestaande uit twee onderdelen, namelijk een extern deel (Bouw) en een intern deel (Interne organisatie). Als intern projectleider tijdelijk de verantwoordelijkheid gedragen voor de organisatie, coördinatie en rapportage aan de Stuurgroep.

Belangrijkste resultaten:
- Projectorganisatie gestroomlijnd (structuur, werkgroepen, linking-pin constructie)
- Planning opgesteld en voortgang bewaakt
- Veranderstrategie en –plan ontwikkeld
- Rapportage aan Stuurgroep

FNV Formaat, Woerden: Interim Projectsecretaris 11/2008 – 4/2009
Projectsecretaris van een project gericht op het herstructureren van de organisatie. In verband met externe ontwikkelingen was de druk om zeer snel resultaten te bereiken groot. Om die reden is gekozen en gewerkt met een projectmatige opzet. Ondersteuning geleverd op het gebied van onder andere projectplanning, projectorganisatie (opdrachtformuleringen werkgroepen), voortgangsbewaking (beoordeling rapportages) en advisering op enkele inhoudelijke onderwerpen.

Binnen de gestelde termijnen zijn de projectmatige doelstellingen gerealiseerd.

ZZG zorggroep, Groesbeek: Interim Adjunct Directeur Nijmegen Zuid West 10/2008 – 06/2009
Adjunct Directeur van het gebied met een begroting van ca 15 miljoen. De maatregelen in 2007 genomen om de problemen op het gebied van de bedrijfsvoering in twee V&V locaties te keren, leidden tot veel wantrouwen bij medewerkers met inschakeling van de vakbonden.
Tevens medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe locatie ter vervanging van een van de bestaande V&V locaties, waarin de scheiding wonen en zorg (VPT financieringsvorm) gestalte is gegeven.

Belangrijkste resultaten:
- Gebiedsdirecteur gedurende twee maanden, tijdens de begrotingsronde, vervangen
- De relatie met medewerkers is hersteld en de relatie met de vakbonden is sterk verbeterd
- Formele afronding van de verschillende verbeteringsprojecten gerealiseerd
- Verbetertraject in gang gezet op het gebied van het kwaliteitsmanagement
- Monitoringsysteem ontwikkeld en ingevoerd
- Inspectiebezoek in een van de V&V huizen georganiseerd

ZZG zorggroep, Groesbeek: Interim projectmanager 7/2008 – 9/2008
Projectleider implementatie werving- en selectiesysteem, deelprojectleider ontwikkeling personeelsplan reorganisatie V&V locatie en medeprojectleider ontwikkeling sociaal plan bedrijf huishoudelijke verzorging en sociaal plan ZZG zorggroep.

ZORGGROEP ZUID-GELDERLAND, Groesbeek: Interim Manager PZ 10/2006 – 6/2008
Manager Personeelszaken (24 medewerkers) bij ZZG (ruim 4600 medewerkers) met drieledige, post-fusie opdracht: leiding geven aan de afdeling, harmonisatie en integratie van HRM regelingen en ontwerpen van blauwdruk voor P&O afdeling ZZG.
Belangrijkste resultaten:
- Harmonisatie HRM regelingen gerealiseerd
- Procesbeschrijvingen PZ gerealiseerd (relevant in het kader van HKZ)
- Aanbesteding, selectie en implementatie van nieuwe arbodienstverlener
- Blauwdruk voor afdelingen P&O en PSA gereed, implementatie mei 2008
- Adviesaanvraag en Melding collectief ontslag reorganisatie bedrijf Huishoudelijke Verzorging en overleg vakbonden in verband met invoering WMO

LYNX: eigen bedrijf 6/2005 – 9/2006
Het gezamenlijk bedrijf met mijn partner uitgebreid met producten op het gebied van gezondheid en welzijn. Leverancier van laatstgenoemde producten was een groot, internationaal netwerk marketing organisatie. Aangezien de resultaten tegenvielen zijn wij hiermee gestopt.

STICHTING RECLASSERING NEDERLAND, Utrecht: interim en vast 11/2002 – 05/2005
Hoofd Personeel en Organisatie (35 medewerkers) van de SRN (ca 1450 medewerkers) en rapporteerde aan de Algemeen Directeur. Externe en interne druk om de slagvaardigheid en effectiviteit van werken te vergroten leidde tot een reorganisatie, waarbij ik verantwoordelijk was voor inhoud, onderhandeling en uitvoering van het sociaal plan. Tevens waren belangrijke instrumenten op het P&O gebied verouderd en werkte de afdeling P&O versnipperd.
Belangrijkste resultaten:
- Uitvoering sociaal plan binnen afgesproken tijdkaders gerealiseerd met een zeer
minimaal aantal beroep- en bezwaarschriften
- Werving/selectie midden én hoger kader voor de nieuwe reorganisatie geleid
- Implementatie van nieuw HR en salarissysteem gerealiseerd
- Implementatie nieuw planningsysteem binnen eigen opleidingsafdeling
- Implementatie nieuw verzuimbeleid inclusief een Europese aanbesteding en contractering nieuwe Arbo dienstverlener (verzuimdaling ruim 5%)

STICHTING RECLASSERING NEDERLAND, Den Haag: Interim 08/2002 – 11/2002
Coördinator van de afdeling P&O (ai), Den Haag, Stichting Reclassering Nederland. In verband met vertrek van functionaris deze functie ad interim vervuld.
Belangrijkste resultaten:
- Lopende zaken doorgezet en de groep richting gegeven
- Ideaal bezettingsplaatje opgesteld op basis van bezettingsanalyse en benchmark
- Nieuwe coördinator geselecteerd.

PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING BU OUTSOURCING, Rijswijk: 2/2001 – 6/2002
Als Interim manager (deels in dienst van PWC en deels als zelfstandige) leiding gegeven aan de adviesgroep van “Coassist” (30 medewerkers) ten tijde van de outsourcing naar PWC. Coassist (110 medewerkers) verrichtte alle HRM functies voor het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). De adviesgroep bestond uit adviseurs, trainers en personeelsadviseurs op diverse niveaus van aankomend tot senior in de vakgebieden HRM, Finance, Veranderadvies, Juridische Zaken (arbeidsrecht) en Inkoop. Tevens projectleider voor speciale projecten.

Belangrijkste resultaten:
- Realisatie productiviteitsverhoging 24%
- Verliesgevendheid omgebogen in een winstgevende activiteit
- Integratie van de groep binnen PWC cultuur
- Formele arbeidsrechtelijke herplaatsing van circa 3.000 medewerkers op ongeveer 150 locaties van het COA conform gemaakte afspraken gerealiseerd
- Het gehele opleidingsprogramma van alle direct betrokken medewerkers (80) in het politiek zeer gevoelige project “Het Gebaar” gerealiseerd


Opleiding interimmanager

- Media Training 01/2001
- Programme Management Class II, 02/1999 - 06/1999
- Management of Organizational Change Level II, ODR, Atlanta, Georgia, USA, 03/1993 – 03/1993
- Management of Organizational Change Level III, ODR, Atlanta, Georgia, USA, 11/1993 – 11/1993
- Bedrijfskunde SWOT Enschede, 09/1986 – 06/1989
- diverse cursussen Ned Philips Bedrijven, 1982 – 1989
- Arbeid- en Organisatiepsychologie, Katholieke Universiteit Brabant 09/1975 – 02/1982


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Interim manager (HRM, Algemeen Management) met als achtergrond arbeid en organisatiepsychologie, bedrijfskunde en veranderingsmanagement. Meer dan 20 jaar ervaring diverse branches, waaronder bedrijfsleven, zakelijke dienstverlening en de zorg.

Ik ben sterk in het snel verbinding maken met functionarissen op diverse niveaus in de organisatie en daarbuiten. De volgende begrippen zijn op mij van toepassing: communicatief, analytisch, besluitvaardig, loyaal, respectvol, harde werker, strategisch en praktisch.

Talenkennis interimmanager

Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :