Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Projectmanager - Program officer

Projectmanager - Program officer

Werkervaring interimmanager

Januari 2008 –
Projectleider Fast Close implementatie, Accounting Reporting & Control
Fortis Verzekeringen Nederland
Tijdens de laatste maanden van het Fast Close programma (zie programmabeschrijving bij voorgaande opdracht) ben ik binnen de afdeling Accounting Reporting & Control verantwoordelijk voor voorbereidende maatregelen voor de invoering van versnelde kwartaalafsluiting. Dit houdt in dat ik evaluaties van voorgaande afsluitingen heb belegd, ondersteunende processen heb ingevoerd (werking ‘warroom’, wijzigingsprocedure planning) en een pilot heb voorbereid en begeleid. Tijdens de kwartaalafsluiting Q1-2008 ondersteun ik de ‘closing coördinator’.

Oktober 2006 – December 2007
Medewerker programmabureau, waarnemend programmacoördinator
Fortis Verzekeringen Nederland
Fortis Verzekeringen Nederland heeft vanuit het concern hoofdkantoor opdracht gekregen het aantal dagen benodigd voor de kwartaalafsluiting (P&L, balans en toelichtingen) terug te brengen van 22 naar 5. Daarvoor is het Fast Close programma opgezet, een verzameling van zo’n 60 projecten verdeeld over vier organisatieonderdelen. Ik heb vanuit het programmabureau het proces van periodieke rapportage ingericht en kwaliteit- en testmanagement opgezet. Verder heb ik de rapportage richting de Centrale Stuurgroep en de Hoofddirectie verzorgd en verschillende teams en decentrale stuurgroepen ondersteund. Bij afwezigheid van de programmacoördinator business heb ik opgetreden als waarnemer.


April 2005 – September 2006
Testmanager
ABN AMRO Verzekeringen
ABN AMRO Verzekeringen (AAV) is een joint venture van ABN AMRO Bank en Delta Lloyd. Het ontwikkelt verzekeringsproducten die via de bank verkocht worden. Daarnaast voert zij de administratie van deze verzekeringsproducten. AAV is actief in zowel de markt voor schadeverzekeringen als die voor inkomensverzekeringen.
Voor verschillende aanpassingen aan systemen (ten dele ten gevolge van wetgeving zoals de invoering van de WIA, en de WFD, ten dele ter correctie of uitbreiding) heb ik de functionele acceptatietest opgezet en doen uitvoeren. Het opstellen van testplannen, het aanstellen van testers, het opzetten van een bevindingenadministratie en periodiek rapporteren aan het ma-nagement behoort allemaal tot mijn taken.

Juli 2005 – Oktober 2005
Projectmanager
Univé
Univé is een zorgverzekeraar gevestigd (ondermeer) in Alkmaar.
De automatiseringsafdeling wordt in toenemende mate geconfronteerd met projecten die ook nog eens in complexiteit toenemen. Een goed voorbeeld daarvan is de invoering van de nieuwe basisverzekering per 2006. Om de projectmanagers te helpen bij de uitvoering van projecten en om het management meer zicht en grip te geven op de projectportefeuille, is be-sloten een projectbureau op te zetten. Uitgangspunt daarbij is de methodiek PRINCE2. Ver-schillende deelprocessen zijn door mij opgezet en voorzien van standaard documentatie. Voor de verschillende documenten is een versiebeheer systeem en digitaal archief opgezet.

Januari 2005 – Januari 2006
Projectmanager
GGZ Nederland
GGZ Nederland is een brancheorganisatie voor instellingen voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. Meer dan honderd instellingen zijn lid van de vereniging.
Voor geestelijke gezondheidszorg en voor verslavingszorg zijn afzonderlijke landelijke data-bases opgezet ten behoeve van rapportages, met name gericht op de landelijke en Europese overheid. Een nieuwe wijze van gegevens aanleveren door de instellingen heeft geleid tot aanpassingen in instellingsinformatiesystemen en of nieuwe data-extractie routines. Deze dienen binnen dit project bij 22 instellingen te worden doorgevoerd. Na het afronden van technische tests en praktijktests met een klein aantal instellingen wordt de nieuwe werkwijze bij de hele doelgroep van dit project (de 22 instellingen) ingevoerd.


Januari 2005 – Februari 2005
Workshopleider
Gemeente Brunssum
In opdracht van de gemeente Brunssum is door een extern bureau een Masterplan Wonen, Welzijn en Zorg voor de ouderen van Brunssum opgesteld. Het plan heeft een looptijd van tien jaar. Door is vervolgens een voorstel geschreven hoe aan het plan uitvoering kan worden gegeven. Ik heb een workshop met alle betrokken instanties voorbereid, geleid en verslagen over het voorstel tot uitvoering van het masterplan.

November 2002 – November 2004
Projectmanager
PcM UitgeversBV
PcM Landelijke Dagbladen en de Algemene Media Groep zijn onderdeel van PcM Uitgevers BV. Ter ondersteuning van het Advertentiebedrijf van beide onderdelen is een Australisch softwarepakket aangekocht dat – voor alle typen advertenties – het hele proces, van eerste klantcontact tot aanlevering aan de drukkerij en facturatie, ondersteunt. Vanaf eind 2002 tot begin 2004 heb ik leiding gegeven aan een 5-tal teamleiders die elk verantwoordelijk waren voor een deel of een fase van de oplevering van het totale systeem. Begin 2004 is de project-organisatie aangepast en is het ‘Business team’ ontstaan wat verantwoordelijk was voor de invulling en uitvoering van de opleverfase van het project. Dat team heb ik, samen met een collega, een half jaar geleid waarna ik de organisatie en coördinatie van de gebruikersaccep-tatietests op mij heb genomen.

Augustus 2002 – September 2003
Informatie-analist
TPG Post BV
Voor de ICT afdeling van TPG Post in Leidschendam vastgesteld hoe nieuwe werkplekken (verschillende typen computers) in gebruik genomen moeten worden en hoe de ondersteu-ning daarbij is georganiseerd. Dit alles is in Gebruikershandleidingen vastgelegd.
De tweede opdracht bij TPG Post betrof het documenteren van het proces van uitgifte van mobiele telefoons, van centrale inkoop en voorraadbeheer via kwalificatie van aanvragen tot uitlevering en opname in de periodieke facturatiecyclus.
De derde opdracht betrof het optimaliseren en documenteren van het migratieproces van een POP/SMTP omgeving naar een Exchange-platform. Voor eindgebruikers heb ik handleidin-gen geschreven voor het werken op Exchange, acties uit te voeren tijdens de migratie gedo-cumenteerd en ‘bandbreedte vriendelijk’ gebruik van Outlook op Exchange toegelicht.

Juli 2002 – Augustus 2002
Projectmanager/ Informatie-analist
Marketech B.V.
Voor het nieuwe management van Marketech B.V. in Purmerend is op basis van interviews een visualisatie van het kernproces van het bedrijf gemaakt. Vervolgens is een inventarisatie van mogelijke verbeteringen daarvan gehouden (verdeeld naar systeemveranderingen, pro-cesveranderingen en marktoriëntatieveranderingen) en is een simulatie ontwikkeld en bege-leid van hoe het bedrijfsinformatiesysteem (Exact) dit vernieuwde proces ondersteunt.

Mei 2002 – Juli 2002
Projectmanager/ Informatie-analist
Minolta-QMS Europe
Minolta heeft een tweeledige vraag gesteld. Ten eerste is vastgesteld wat de informatiebe-hoefte is van een aantal afdelingen die gebruikmaken van het centrale ‘call logging and trac-king’ systeem. Daarvoor is een interviewronde gehouden op basis waarvan een set nieuw te definiëren rapporten vastgesteld.
Ten tweede is de SQL database van het call logging en tracking systeem beoordeeld op ‘toe-komstvastheid’. Daarvoor bleken slechts kleine aanpassingen nodig.

Mei 2000 – April 2002
Projectmanager
Infonet Europe
Gedurende deze periode heb ik een tweetal projecten geleid. Het eerste project betrof de de-finitie en introductie van het ‘Leaver proces’ (Infonet Europe is een Engelstalig bedrijf). Wanneer een medewerker het bedrijf verlaat dienen verschillende afdelingen in onderlinge samenhang werkzaamheden te verrichten zoals het terughalen van computerapparatuur, het sluiten van accounts, het terugnemen van kantoorruimte en het bijwerken van het personeels-informatiesysteem. Door middel van formeel change management (ITIL) zijn de betrokken deelprocessen geïntegreerd en met een systeem op het intranet geautomatiseerd.

Het tweede project betrof het opzetten van het ‘programme-office’ van het Business Align-ment Team. Dit team is gevormd om een reorganisatie in de IT afdeling uit te voeren. Ik heb een standaard voor projectmanagement opgezet, een communicatie- en voortgangsrapporta-gemethodiek geïntroduceerd en toegezien op de voortgang van de individuele projecten (37 stuks). Daarnaast heb ik een aantal consolidatie projecten binnen dit programma zelf uitge-voerd of doen uitvoeren.

Maart 1998 – April 2000
Performance Improvement Manager
AUCS Communications Services VOF
Als Performance Improvement Manager heb ik aan een viertal projecten deelgenomen waar-van twee als project medewerker en twee als projectleider.

In het ‘Fastrak’ project is door een multidisciplinair team een proces ontwikkeld voor het im-plementeren van softwarematige veranderingen in klantennetwerken. De gemiddelde door-looptijd van een dergelijke order werd daardoor teruggebracht van 19 naar 2 werkdagen. Ik was in dit project verantwoordelijk voor het onderhouden van de relatie met de Europese Service Providers, heb bij gedragen aan het ontwerp en de documentatie van het proces en heb gebruikers in de testfase ondersteund.

In het ‘Customer Direct Order Placement’ project is een applicatie ontwikkeld en onderge-bracht in een nieuw ontwikkeld webportal waarmee klanten direct orders kunnen plaatsen bij AUCS. Ook bij dit project heb ik mij toegelegd op communicatie (met test-klanten en hun distributeurs), het proces helpen ontwerpen en documenteren en test-klanten ondersteund bij vragen of problemen.

Ik heb het ‘Direct Cost Invoice Processing’ project geleid. Hierin is een proces voor het veri-fiëren en betaalbaarstellen van facturen in de verschillende Europese landenorganisaties op-gesteld en geïntroduceerd. Dit heeft geleid tot reducering van grote geldstromen en vermin-dering van boetebetalingen doordat sneller op facturen gereageerd kan worden.

Het laatste project bij AUCS is het ‘DDI Health Check’ project geweest. Dit project vloeide voort uit een inhaalslag die het bedrijf heeft gemaakt ten aanzien van gedetailleerde klanten-netwerkinformatie. Deze informatie diende vertaald te worden in facturen voor onze distribu-teurs. Door eerst intern en vervolgens extern (distributeurs) naar ‘Draft Distributor Invoices’ te laten kijken is de kwaliteit van de informatie sterk verbeterd en het aantal verschillen van inzicht gereduceerd (en zijn te ontvangen betalingen bespoedigd). Ik heb het team dat de con-troles uitvoerde opgezet en geleid, voortgang bewaakt en daarover aan het management ge-rapporteerd. Dit project heeft mij veel geleerd over netwerkconfiguraties met passende proto-collen (ethernet, token-ring, etc.) en netwerkcomponenten (routers, switches, hubs, CPE).

April 1995 – Februari 1998
Sales Research Analyst
Unisource Business Networks B.V.
Als Sales Research Analyst heb ik de ‘Distributor Satisfaction Survey’ opgezet en meerdere malen laten uitvoeren. Dit hield in het samenstellen van de vragenlijst (met inbreng uit ver-schillende delen van het bedrijf), het selecteren van een instituut dat de survey telefonisch (in het Engels) kon uitvoeren, het analyseren van de resultaten en deze communiceren binnen het bedrijf. Op basis van de resultaten zijn verschillende projecten gestart en is communicatie binnen het bedrijf en tussen het bedrijf en haar distributeurs verbeterd.
Ik heb verder deelgenomen aan het ‘Customer Satisfaction Measurement Team’ en het ‘Core Process Team Pre-Sales’.

Oktober 1994 – Maart 1995
Projectmanager
Eneco N.V.
Bij de business unit Kabeltelevisie en Datacommunicatie heb ik als projectmanager een stu-die gedaan naar de bestaande administratieve organisatie, deze gedocumenteerd en een actie-plan opgesteld ter verbetering van de effectiviteit van kernprocessen zoals het bouwen van nieuwe aansluitingen en het aan- en afsluiten van klanten.

Juni 1993 – September 1994
Consultant
Coopers & Lybrand Management Consultants
Bij de Information Management Group heb ik deelgenomen aan projecten voor KPN Mobiel, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Amstel Lease. In elk van deze projecten heb ik mij toegelegd op onderzoek, rapportage en interne communicatie.


Opleiding interimmanager

Atheneum B

Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen

Masterclass Informatiemanagement (post HBO)
ITIL Foundation
PRINCE2 Foundation
PRINCE2 Practitioner
Project Management Vaardigheden
Statistical Process Control
ISO 9001 (Intern Kwaliteitsauditor)
EFQM Assessor Training (Company Self-Assessor)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Projectmanagement
Program office management
Bedrijfsprocessen inrichten en verbeteren
Administratieve organisatie
Testmanagement
Netwerkdiensten en -infrastructuren
Kwaliteitszorg
Testen (gebruikers acceptatie)
Klanttevredenheidsonderzoek
Verzekeringen (schade en leven)
Telecommunicatie en IT sector
Advertentieafhandeling dagbladen

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :