Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Zorgmanager

Zorgmanager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring:
1988 – 1994: verpleegkundige PAAZ in het Waterlandziekenhuis in Purmerend.
1994 – 1997 : zorgcoördinator in verpleeghuis Oostergouw in Zaandam.
1997 – 1998: afdelingshoofd in Verpleeghuis Oostergouw in Zaandam.
1999 – 2001: zorgmanager in Verpleeghuis Lindendael in Hoorn.
2001 – 2005: locatiemanager in woonzorgcentra De Nachtegaal en Zuidwijk in Rotterdam-Zuid. Beide locaties zijn onderdeel van Stichting De Stromen.
2005 – 2008: als manager verschillende projecten tbv Avoord Zorg en Wonen te Etten-Leur en Rijsbergen.

2006-heden: freelance auditor Perspekt, keurmerk in de zorg te Utrecht.
Het landelijk uitvoeren van audits [kwaliteitsonderzoek] in zorginstellingen.
Voornamelijk voor het behalen van het Bronzen keurmerk maar ook Zilver en Goud, HKZ en MIKV en in toenemende mate het keurmerk Zorgmerk [aanbieders van woon-/zorg-/welzijnsabonnementen] en het keurmerk Palliatieve Zorg

1-1-2007: oprichter adviesbureau, consultancy & interim-management: adviesbureau ten behoeve van zorginstellingen op het gebied van organisatieontwikkeling, verander- en kwaliteitsmanagement.

Algemeen:
Als manager binnen de verschillende instellingen [verzorgingshuis- en verpleeghuissetting] verantwoordelijk voor het welbevinden van 60 tot 200 bewoners en de gastvrijheid binnen de locatie. Dit met als doel het realiseren van optimale zorg en dienstverlening en een efficiënt op het zorgproces afgestemd leef- en werkklimaat.
Daarnaast het initiëren en [mede] ontwikkelen van beleid, zorgproducten en advisering van de regiomanager en/of bestuur over het te voeren [zorg]beleid.
Verantwoordelijk voor de productie, de personele formatie, de aanwezigheid van middelen, informatie en diensten.

Stijl van leidinggeven is ingegeven door enerzijds het wegnemen van belemmeringen, het stellen van randvoorwaarden en het scheppen van een kader en anderzijds medewerkers in teamverband te laten groeien door stimuleren, motiveren en competentieontwikkeling.

Bijzondere aandachtsgebieden en projecten:

Oktober 2008 – februari 2009
Crisismanager in een woonzorgcentrum ivm ontbreken management.
In afwachting op herbezetting management in een kort tijdsbestek ingrijpende veranderingen doorvoeren en/of voorbereiden:
• Waarborgen continuïteit zorg- en dienstverlening;
• Reorganisatie interne organisatie;
• Voorbereiding op HKZ certificering;
• Structureren van zorgorganisatie in zorgroutes;
• Structurering geautomatiseerde roostersystematiek;
• Positionering (toekomstig) management en teamleiders.

Maart 2008 – september 2008
Locatiemanager ai van een cluster woningen tbv lichamelijk gehandicapten:
• Integrale verantwoordelijkheid voor personeel, kwaliteit van de dienstverlening en financiën;
• Uitdragen van beleid organisatie en positioneren van de functie locatiemanager;
• Optimaliseren van vertrouwen en communicatie tussen organisatie en cliënten, onder andere middels een mediationtraject;
• Optimaliseren van vertrouwen en communicatie tussen management en medewerkers.

Augustus 2007 – februari 2008:
Interim-manager verpleeghuissetting van in totaal circa 65 fte: het direct leiding geven en coachen van zorgcoördinatoren, team weekend/avond/nachthoofden en een team activiteitenbegeleiders.
Naast het begeleiden van de organisatie naar het behalen van het Bronzen Keurmerk, het terugbrengen van een duidelijke en eenduidige werkstructuur, het doorbreken gedoogcultuur en negativiteit en het herstellen van vertrouwen in de organisatie.

April 2007 – september 2007
Part-time manager woonzorgcentrum:
Van oud- naar nieuwbouw van een kleinschalig woonzorgcentrum. Specifieke opdracht naast ‘going concern’-management en het opstellen van een begroting en jaarplan is het herinrichten van het zorgproces met zowel intra- als extramurale zorgproducten. Daarnaast het introduceren en implementeren van sturingsinstrumenten en specifieke aandacht voor de invoering ZZP’s en voorbereiding HKZ-certificering. Dit in combinatie met stichtingsbreed applicatiebeheer geautomatiseerde planning.

November 2005 – april 2007
Manager en coördinator verhuizing van oud- naar nieuwbouw, van verpleeghuissetting naar kleinschaligheid. Het betrof hier een grootschalig project inclusief de verhuizing van in totaal 155 verpleeghuisgeïndiceerde bewoners.
Daarbij zowel draagvlak creëren bij bewoners, familie en medewerkers tav de visie rond kleinschalig wonen voor zowel psycho-geriatrie, geronto-psychiatrie als somatiek [revalidatie en long-stay] als de vorming van 13 integrale teams voor 26 kleinschalige woongroepen.

Januari 2005 – oktober 2005
In samenwerking met Stichting Perspekt en Achmea participatie in een pilot bij het ontwikkelen van normen van het ‘Bronzen Keurmerk’.
Als locatiemanager van een middelgroot verzorgingshuis verantwoordelijk voor het screenen en completeren van beleidsstukken en de implementatie van deze ‘papieren’ werkelijkheid in de praktijk.
Bovenstaande heeft geresulteerd in één van de eerste toekenningen van het Bronzen Keurmerk en is tevens een start geweest voor het kwaliteitsdenken in een grote organisatie.

Maart 2004 – februari 2005
Inhuizing van 12 oudere verstandelijk gehandicapten vanuit een gezinsvervangend tehuis naar een verzorgingshuissetting
Het resultaat was niet alleen een samenwerkingsovereenkomst en de daadwerkelijke verhuizing en een start van integratie binnen de verzorgingshuissetting maar tevens een kruisbestuiving van missie en visie van twee organisaties.
Op langere termijn heeft dit geresulteerd in een gezamenlijk trainingsprogramma van alle betrokken disciplines en verdere samenwerking in de regio Rijnmond.


Opleiding interimmanager

MAVO : 1979-1983, te Rotterdam
Verpleegkundige-B : 1983-1987, te Rotterdam

Management IBW : 1991-1993, te Amsterdam
Persoonlijk effectiviteit en strategisch denken : 2002-2003, te Oud-Beijerland
Auditoren training : 2006, te Utrecht


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Nuchter, realistisch met een meer dan gemiddelde niveau van zelforganisatie. Goed in het omzetten van plannen in doeltreffende actie en bereid te doen wat daarteo gedaan moet worden. Kan goed delegeren en gebruik maken van een team. Rust en vertrouwen om mensen naar een gezamenlijk doel te leiden. Denken alvorens te handelen, goed in een regiserende rol waarin verschillende deskundigheden moeten worden afgestemd en gecoördineerd.


Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

Beschikbaar per heden voor 24 uur per week. Medio april 36-40 uur.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :