Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

HRM Manager/ Verandermanager

HRM Manager/ Verandermanager

Werkervaring interimmanager

Coaching
afdelingsmanager en teamleiders die een ieder op eigen wijze worstelden met de integrale managementrol in een dynamisch politieke context;

Ontwikkelen en organiseren Management Development traject Belastingen gehele management
Op mijn advies heeft de directeur een leiderschapsprogramma gestart. Deze heb ik samen met hem en twee managers ontwikkeld en georganiseerd.
Resultaat maatwerk leergang gericht op de technisch-inhoudelijke behoeften en de behoeften aan soft-skills en zelfinzicht voor het gehele management van Belastingen gemeente Amsterdam. Resultaat bij evaluatie score 8,5;

Procesoptimalisatie
Vanwege onvoldoende inzicht in de productieprocessen van Belastingen en de daarmee samenhangende beperkte sturingsmogelijkheden, ontstond de behoefte aan procesbeschrijvingen.
Op basis van de Lean methodiek zijn de processen in kaart gebracht, geanalyseerd op verbetermogelijkheden. Ik heb een faciliterende rol in gehad, waarbij ik de mensen kritischer liet nadenken over de echte noodzakelijkheid van stappen. Mijn opdracht eindigde toen er gemeten werd wat de effectiviteitsverbetering was.

Begeleiden Reorganisatie team Heffingen
Reorganisatiegrens bepalen, schrijven reorganisatieplan, mobiliteit van aanstaande boventalligen op gang brengen;

Vaste vertegenwoordiger van P&O naar de medezeggenschap
OR meegenomen in de ontwikkelingen van de reorganisatie
Vraagstukken rondom waardering van functies na uitbreiding werkzaamheden
OR geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent formatie en bezetting en ziekteverzuim

Begeleiding transitie nieuw belastingsysteem VIB met betrekking tot de personele capaciteit;
Samen met de business development manager het implementatiedeel naar de huidige medewerkers van het nieuwe belastingsysteem geanalyseerd. Hiervoor is een projectteam om in te zoomen op de verbinding tussen de medewerkers en het nieuwe systeem. Centraal stond hoe het nieuwe systeem, “ons nieuwe systeem” gaat worden.

Auteur Jaarplan HR;
Opstellen van het jaarplan HR in overleg met management en directie Belastingen met daarin meegenomen de door centraal P&O aangegeven speerpunten en activiteiten.

Co-auteur Voorjaarsnota 2016 gemeente Belastingen;
Schrijven van het HR-hoofdstuk, met betrekking tot de verwachte benodigde formatie, externe inhuur, bovenformatieve medewerkers.

Complexe mobiliteitstrajecten
Begeleiding afdelingshoofd en teamleider (conflictsituatie) naar een detacheringsconstructie

Sollicitatiecommissie bedrijfsartsen
Werving en selectie bedrijfsartsen gemeente Amsterdam.
Doordat er verschillende bedrijfsartsen om verschillende redenen niet meer hun diensten konden leveren moesten er op korte termijn nieuwe bedrijfsartsen geworven worden.

Voorzitter sollicitatiecommissie dragende functies
Werving en selectie voor 4 nieuwe essentiële procesmanagers functies binnen Belastingen. Ik was de voorzitter van de sollicitatiecommissie.

HR Manager: afdeling P&O AP Oost Nederland;

Organisatiebrede HR-foto implementatie
Cultuuromslag inzake transparantie Personeelsinformatie naar Parket Generaal. Omslag naar gecentraliseerde personeelsinformatie.

Strategische personeelsplanning
Transitie naar hoogwaardiger dienstverlening, waarbij kwaliteit personeel verhoogd moest worden.
Opzetten van een p-scan, ontwikkelen, afnemen, analyseren en rapporteren. Doel: het personeel (500 mw) categoriseren in het kader van strategisch personeelsbeleid. In eerste instantie in Oost NL opgezet, na succes breder uitgerold naar meer organisatie onderdelen van het OM.

Organisatie en Personeelstransitie:
Rol: Strategisch organisatie adviseur
Lid kernteam organisatie en personeelstransitie. Co-auteur notitie waarin de beleidskaders voor personeels- en organisatieontwikkeling voor Arrondissementsparket Oost Nederland voor 2013 tot 2016 zijn beschreven. Hierin werd een koppeling gemaakt tussen de personele bezetting en de organisatiedoelen van de komende jaren. Belangrijk was het realiseren van vertrouwen en draagvlak bij de OR, de medewerkers en de managers om de transitie op een juiste wijze te realiseren.
Lean activiteiten: vanuit een analyse over de formatie/productie kwam naar voren dat er grote verschillen aanwezig waren aan productie tussen de teams en de medewerkers. Dit vroeg om een procesanalyse. De dubbelingen van controles werden eruit gehaald. Hiermee werden de processen eenduidiger en inzichtelijker en efficiënter.

Harmoniseren en doorontwikkelen van P-beleid AP Oost NL
Harmoniseren van HR beleid van 4 OM vestigingen in Overijssel en Gelderland. Daarnaast is een overzicht gemaakt welke regelingen er zijn, of deze nog actueel zijn en volledig. Hetgeen ontbrak moest worden ontwikkeld. Draagvlak verkregen van bestuur en OR.

Aansturing van 4 HR adviseurs:
Rol: HR manager
Eindverantwoordelijk voor:
Het verhogen van de resultaten van de HR-adviseurs d.m.v. coaching en functionele aansturing. Door middel van persoonlijk ontwikkelplan de ontwikkeling van de HR-adviseurs monitoren en werkzaamheden delegeren naar HR adviseurs die hierop aansluiten.
De HR adviseur is zelf verantwoordelijk gemaakt voor hun ontwikkelproces.

Opzetten en uitvoeren mobiliteitsproces binnen OM:
Rol: Procesmanager mobiliteit. Begeleiding van 25 medewerkers.
Mobiliteitsnotitie geschreven (aangesloten bij het van werk naar werkbeleid, snel draagvlak verkregen en vervolgens opgezet. Dit was in eerste instantie opgezet voor AP Oost NL, echter werd dit landelijk uitgerold binnen het OM.
Opzetten mobiteitsnetwerk Overijssel en Gelderland voor OM AP Oost Nederland

Opzetten trainingen p-gesprekscyclus en verzuimgesprek voor leidinggevenden
Rol: bepalen van kaders van de training voor de leidinggevenden zodat zij gefaciliteerd worden in het uitvoeren van hun integrale rol van leidinggevende.

Opleiding interimmanager

Arbeids en organisatiemanager

SIOO In de Wind

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Verbinder
Resultaatgericht
Daadkrachtig
Uitdagingsgericht
Doorzettingsvermogen

Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Engels: vloeiend
Duits: vloeiend
Turks: redelijk

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :