Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

teamleider / afdelingshoofd

teamleider / afdelingshoofd

Werkervaring interimmanager

Jan 2016 – juli 2017 Fumo, afdelingshoofd Toezicht en Handhaving
De FUMO levert een bijdrage aan een betere en veilige leefomgeving in Friesland en is een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Bij de FUMO is de kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Friese overheden samengebracht. Het belangrijkste doel daarvan is het verhogen van de kennis en kunde op het gebied van milieu en omgeving, en daarmee de kwaliteit van het werk.
De afdeling T&H bestaat uit ongeveer 48 fte. Deze houden toezicht op de milieuregelgeving, blauwe wetten en groene wetten. Ook is toezicht op BRIKS ondergebracht in deze afdeling.
Vanaf september 2016 is de organisatie in een doorontwikkeling. Als lid van het ontwikkel MT ben ik verantwoordelijk voor het onderdeel Communicatie. Ook is in deze periode de frontoffice gevormd.

aug 2015 – heden Stedin, teamleider Grondzaken
Belast met de dagelijkse leiding over het team Grondzaken. Dit team is ongeveer 25 fte groot en verdeeld over drie locaties. In deze opdracht is gesteld dat ik samen met het team een vergunningenloket moet creëren. Verder het maken van het werkplan voor 2016 en het uitvoeren van alle PIOFACH taken.

febr 2014- mrt 2015 Provincie Overijssel, teamleider Handhaving
Het team Handhaving bestaat uit ca 32 fte en is belast met het toezicht op – en handhaving van de milieuwetten, de groene – en blauwe wetgeving. Naast de dagelijkse aansturing van de medewerkers was ik verantwoordelijk voor het optimaliseren van de werkprocessen van dit team alsmede het doorvoeren van het terugdringen van “verworven rechten”. Daarnaast nam ik namens de Provincie zitting in het MT van de Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland en in de stuurgroep van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen welke belast is met de uitvoering van vergunningverlening en handhaving voor de BRZO bedrijven. Voor het team heb ik het bouwen en invoeren van een goede planningstool voor de werkzaamheden van het team als opdrachtgever begeleid.

Detachering via Yacht vanaf 1 juni 2006 tot 1 september 2015

april 2013 – febr 2014 Gemeente Neder-Betuwe, afdelingshoofd V&H/DIV/ICT
Belast met de dagelijkse aansturing van de drie afdelingen. Maakt deel uit van het MT van de gemeente en is medeverantwoordelijk voor het beleid binnen de gemeente. De afdeling V&H is belast met alle voorkomende vergunningen inclusief toezicht en handhaving binnen de WABO en Bijzondere Wetten. Ook de frontoffice is onderdeel van de afdeling V&H. Binnen deze afdeling was ik namens de gemeente opdrachtgever aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) Hierin was ik verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap. Samen met de overige deelnemende gemeenten voerde ik de onderhandelingen met de ODR over kwaliteit, output en organisatie van de omgevingsdienst. Hierbij heb ik onder andere via onderhandelingen een DVO samengesteld tussen de ODR en de gemeente.
Voor de bedrijfsvoeringtaken is de gemeente Neder-Betuwe een samenwerking aangegaan met 2 buurgemeenten. Voor de afdelingen ICT en DIV betekent dit dat zij werkzaam zullen zijn vanuit een andere gemeente. Als afdelingshoofd heb ik dit proces voor deze afdelingen begeleid.
Tegelijkertijd is binnen de gemeente een grote reorganisatie en een cultuurtraject aan de gang. Voor de medewerkers betekent dit veranderen en aanpassen. Ook deze processen begeleidde ik samen met de andere MT-leden. Voor mij staat de mens centraal. Ik ga uit van de vakinhoudelijke kennis van de professionals. Door dit te doen vorm je een team waarmee het eenvoudiger is om verbeteringen door te voeren. Door vertrouwen te geven en mensen mee te laten denken en doen behaal je successen.
Als MT lid en gebruiker meegewerkt aan het tot stand komen van een plan van aanpak voor het oprichten van een KCC. Als MT lid meegeholpen de kaders te bepalen waarbinnen het KCC moet werken. Tevens heb ik input geleverd aan de projectleider met als uitgangspunt te denken vanuit de klant en binnen de gestelde kaders
Uiteraard werk je als MT-lid nauw samen met het college en de portefeuillehouders. Daarbij vertaal ik de politieke wensen en opdrachten naar de uitvoering binnen de afdelingen.

juli 2012 – april 2013 Gemeente Zaltbommel,Coördinator (Bouw)toezicht
Het aansturen van het team Toezicht. Hierbij is de opdracht om het team voor te bereiden op de overstap naar de Regionale Uitvoeringsdienst. Dit houdt in dat de werkwijze van toezicht op een andere wijze moet worden uitgevoerd. Deze verandering werd door de toezichthouders niet omarmd. Ik heb de medewerkers toch zover gekregen dat zij de nut en noodzaak van deze verandering inzien en zij mee werken aan de implementatie van de gewijzigde werkprocessen. Mijn aanpak hierbij is duidelijk te zijn in wat er van de medewerkers verwacht wordt met respect voor de mening van diezelfde medewerkers. Dit vraagt tact en overtuigingskracht maar ook het stellen van duidelijke grenzen.

juli 2011- april 2012 Gemeente De Marne,Afdelingshoofd VROM
Het aansturen van de medewerkers VROM. Het betreft de volgende werkvelden: toezicht en handhaving voor Bouw en Milieu, Vergunningen voor Economische Zaken en Toerisme, Beleid Ruimtelijke Ordening, APV en Drank en Horeca.
Door veel wisselingen bestaat binnen het team behoefte aan heldere structuur, duidelijke sturing en motivatie. Door toepassen van verschillende methoden is er weer structuur en duidelijkheid gekomen en zijn de medewerkers weer gemotiveerd. Het ziekteverzuim is gereduceerd tot 2%. Binnen de afdeling hebben we de processen d.m.v. lean-technieken verbeterd. Daarnaast is de dienstverlening intern als ook naar de burgers toe verbeterd. Hierdoor is het imago van de afdeling sterk verbeterd en is het aantal klachten aanzienlijk afgenomen.
De afdeling zou ophouden te bestaan door de vorming van de RUD. Ik heb de afdeling voorbereid op een overstap naar deze organisatie. Door medewerkers mee te nemen in dit proces is er bij hen duidelijk een positieve verandering in de houding ontstaan.
Daarnaast was ik lid van het managementteam van de gemeente De Marne. In dit MT heb ik samen met de andere MT-leden gewerkt om tot een organisatieontwikkeling om te komen naar een regisserende gemeente. Dit proces is nog in volle gang. Ook in dit proces is na het invoeren van een andere aanpak een positieve grondhouding ontstaan bij het voltallige personeel.

okt 2010 – juli 2011 Yacht, Business unit Manager
Verantwoordelijk voor de aansturing van enkele business units van kantoor Hengelo.
april 2010 – sept 2010 Gemeente Eindhoven, Afdelingshoofd vergunningen
Dagelijkse aansturing afdeling. Coaching en begeleiding medewerkers.

febr 2009 – april 2010 Gemeente Eindhoven, Afdelingshoofd toezicht en handhaving
Het hoofd handhaving en toezicht bij de gemeente Eindhoven is belast met de dagelijkse leiding aan ca. 30 mensen in het team. Draagt zorg voor de uitvoering van het handhavingsbeleid welke is vastgesteld door het bestuur. Maakt deel uit van het managementteam van de afdeling vergunningen, handhaving en toezicht.

Tevens verantwoordelijk voor het maken van - en het implementeren van een plan tot het komen tot een integrale handhaving met het team Stadstoezicht.
Aanvankelijk was de afdeling door onduidelijke leiding in verwarring gekomen met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden. Door het bestuur heldere keuzes te laten maken over wat wel en niet gedaan zou worden was het mogelijk een helder afdelingsplan te maken en dat door te vertalen in een persoonlijk werkplan. Hierdoor ontstond bij de medewerkers duidelijkheid wat er van hen werd verwacht. Door hier op te sturen en door elkaar te houden aan wat er afgesproken was kwam er weer structuur in het functioneren van de afdeling.

mei 2008 – sept 2008 Gemeente Hengelo, Afdelingshoofd Stadstoezicht
Het aansturen van medewerkers (toezichthouders, vergunningverleners en parkeercontroleurs. Het bevorderen van de samenwerking onderling en het verbeteren van de teamgeest.

nov 2007 – maart 2008 Gemeente Wierden, Hoofd vergunningverlening en handhaving/KCC
Het leiding geven aan de sectie vergunningverlening en handhaving. Deze sectie bestaat uit 26 fte's onderverdeeld in Bouw- en Woningtoezicht, Milieu en de frontoffice. Dit team is samengesteld na een reorganisatie welke tijdens mijn leidinggevende periode geïmplementeerd moest worden. Daarnaast is het activiteitenbesluit geïmplementeerd binnen het team.
De werkzaamheden van de frontoffice zijn uitgebreid in het kader van publieke dienstverlening. Dit was de eerste aanzet tot het komen tot een volledig KCC. Gedurende mijn periode is de frontoffice zowel fysiek als qua dienstverlening geheel vernieuwd.

okt 2006 – juli 2007 Gemeente Steenwijkerland, Hoofd vergunningen
In het cluster vergunningen worden de VROM vergunningen behandeld. Dit cluster is onlangs gevormd. Tevens is er in het nabije verleden een gemeentelijke herindeling geweest.
De taak van het hoofd is het dagelijks leiding geven aan het cluster alsmede een plan van aanpak maken voor het doorvoeren van verbeteringen in dit cluster. Dit plan is 2007 geïmplementeerd binnen het cluster waardoor er een behoorlijke verbetering is gekomen in het uitvoeren van de taken van dit cluster alsmede in de organisatie van dit cluster.

juni 2006 - okt-2006 Gemeente Weststellingwerf, Hoofd handhaving en vergunningen
Het dagelijks leiding geven aan het team handhaving van de gemeente Weststellingwerf. In dit team worden de VROM en APV regels gehandhaafd. Tevens de zaken met betrekking tot de openbare ruimten en bevolking.
juni 2005 – okt 2006 Gemeente Weststellingwerf, Hoofd vergunningen
Het leiding geven aan het team vergunningen van de gemeente Weststellingwerf alsmede het aanbrengen van structuur, kwaliteitsverbetering en efficiency binnen het team.
Binnen deze periode heb ik tegelijk als projectleider “Toetsing- en toezichtprotocol’’ gefunctioneerd.
Deze taak bestond uit het initiëren van een toetsings- en toezichtprotocol voor de gemeente Weststellingwerf waarin de kwaliteit van deze werkzaamheden worden vastgesteld. Het betreft zaken op het gebied van bouwregelgeving.
In vaste dienst

Opleiding interimmanager

Opleidingen (behaald)
01-08-1984 / 24-12-1990 HTS Bouwkunde, Amstel HTS Amsterdam (avondopleiding)
01-08-1973 /01-08-1977 MTS Bouwkunde, IJmond MTS Santpoort
Cursussen

Leiding geven aan specialisten;
Veranderingsmanagement
Training Lean (Projects One)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

verandermanagement
resultaatgericht
sociaal
peoplemanament
stressbestendig

Talenkennis interimmanager

nederlands goed
engels redelijk

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :