Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager

Manager

Werkervaring interimmanager

Hoofd programmabureau Vernieuwing forensische zorg
Ministerie van Justitie (juni-sept 2010)
Leiding geven aan het programmabureau (acht medewerkers). Belangrijk aandachtspunt was de stroeve samenwerking tussen VWS en Justitie die vanuit een heel ander belang naar de materie keken. Mede door mijn eerdere ervaring bij VWS kon ik dit gesprek weer op gang brengen en onderling vertrouwen verstevigen.

Hoofd afdeling Curatieve GGZ
Ministerie van VWS (april-sept 2009)
Leiding geven aan beleidsafdeling (14 medewerkers, HBO/academisch) in een lastige periode (vertrek hoofd, ziekte plaatsvervangend hoofd en coördinator). Aandachtspunten waren het brengen van rust en focus in de afdeling en versterking van de positie van de afdeling binnen de directie. Tegelijk speelden diverse complexe thema’s, zoals het terugdringen van dwang¬behandeling en de invoering van prestatiebekostiging in de ggz.

Hoofd afdeling back office FM
Ministerie van OCW (oktober 2007-juli 2008)
Leiding geven aan facilitaire afdeling (18 medewerkers; beveiliging & veiligheid, post, dienstreizen) in de aanloop naar de samenvoeging van drie directies (FM, P&O en ICT). Aandachtspunten waren de begeleiding van de medewerkers in het veranderproces, de ontwikkeling en implementatie van nieuwe werkprocessen en verbetering van de dienstverlening.

Procesbegeleiding en advies loopbanen in de top van het rijk
Bureau Algemene Bestuursdienst (nov 2011-feb 2012)
Procesbegeleider bij de totstandkoming van het stuk Loopbanen in de top van het Rijk van de Directeur-Generaal van de ABD, in opdracht van de Secretarissen-Generaal van alle ministeries (SGO).

Projectleider nieuw subsidiekader burgerschap en diversiteit
Gemeente Amsterdam (feb-sept 2012)
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw subsidiekader (inclusief subsidieregeling) voor de afdeling Burgerschap en Diversiteit van de gemeente Amsterdam. Het bestaande kader was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de wensen van politiek en ambtenarij. Ik heb een moderne subsidieregeling ontwikkeld, waarover zowel de wethouder als de ambtelijke leiding erg enthousiast waren.

Projectleider Regiogesprekken passend onderwijs
Ministerie van OCW (april-juli 2011)
Verantwoordelijk voor de organisatie van 160 gesprekken met bestuurders in het primair en het voortgezet onderwijs en de besluitvorming over de te vormen samenwerkingsverbanden. Ik gaf leiding aan een klein projectteam en gaf sturing aan de afdelingshoofden en adviseurs die namens de minister van OCW de gesprekken voerden.

Projectleider zorgcontinuïteit voor delictplegers
Ministerie van Justitie (sept-dec 2010)
Verantwoordelijk voor het vlottrekken van twee vastgelopen trajecten op het gebied van de geestelijke gezondheidzorg voor delictplegers (informatieuitwisseling/privacy en continuïteit van zorg) en advisering over het vervolgtraject (programma).

Opleiding interimmanager

Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit van Amsterdam
Mediation, The Lime Tree
Organisatiecoaching, School voor Coaching

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik werkte de afgelopen jaren als interimmer voor met name de Rijksoverheid. Mijn voormalig werkgever Intermin stimuleert jonge overheidsmanagers hun leiderschap te ontwikkelen door in elke opdracht buiten hun comfort zone te treden. De volgende opdracht is niet per se de volgende stap in hiërarchie, maar de volgende stap in je ontwikkeling. Deze uitgangspunten gebruik ik zelf ook als ik leidinggeef. Ik heb veel gevoel voor wat organisatie en mens beweegt, en ben gericht op het bereiken van resultaten met waarde. Ik ben in staat moeilijke onderwerpen bespreek te maken en de mensen in mijn omgeving te stimuleren ambitieus en ondernemend te zijn.

Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels (vloeiend, woord en geschrift)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :