Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Consultant en manager

Consultant en manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring:

Projectleider bij een milieuorganisatie.
Activiteiten: Opstellen projectplan, fondsenwerving, inrichten projectorganisatie

Leiden secretariaat en deelproject 'Human Resource Management', beiden onderdeel van een groot professionaliseringsprogramma bij een overheidsinstantie.
Activiteiten: verantwoordelijk voor het projectsecretariaat, zowel van het gehele project als de vier deelprojecten, schrijven van adviezen op operationeel, tactisch en strategisch niveau, opstellen en uitvoeren van het jaarplan, het formatieplan en het opleidingsplan, coördineren werving- en selectieproces, opstellen en implementeren personeelsplan, adviseren over de organisatiestructuur en inrichting, schrijven van een cultuurplan en coördineren van het cultuurtraject

Leiden project ‘Implementatie Wbp’ bij een overheidsinstantie.
Activiteiten: aansturen locale coördinatoren, coördineren opleidings- en bewustwordingstraject medewerkers, organiseren van draagvlak bij de verschillende vestigingen voor het nieuwe beleid, bewaken projectplanning en budget.

Leiden project ‘Uittreding Participatiefonds’ bij een grote scholengemeenschap. Activiteiten: analyse van huidig beleid en werkprocessen, analyse van nieuwe wetgeving en de consequenties daarvan, opstellen en uitvoeren plan van aanpak, creëren van draagvlak bij de betrokken scholen, beschrijven nieuwe werkprocessen.

Opzetten van een afdeling mobiliteit en reïntegratie bij een grote scholengemeenschap. Activiteiten: opstellen en uitvoeren plan van aanpak, draagvlak creëren binnen het managementteam en de verschillende organisatieonderdelen, opstellen functieprofielen nieuwe medewerkers, opzetten administratieve organisatie.

Opnieuw inrichten functiegebouw bij een financiële instelling. Activiteiten: houden van interviews met MT en medewerkers, opstellen van functieprofielen en competentieprofielen, waarderen van de beschreven functies, advisering over de implementatie, toepassing en mogelijkheden van het nieuwe functiegebouw.

Voorbereiden en inrichten contractmanagement bij een hightechbedrijf en een overheidsinstantie. Activiteiten: evalueren en opschonen huidig contractmanagementsysteem, opzetten structuur nieuw contractmanagementsysteem, organiseren van samenwerking met andere afdelingen en belanghebbenden, adviseren over implementatie en uitvoering nieuw contractmanagementsysteem, organiseren van draagvlak binnen de organisatie voor de nieuwe werkwijzen.

Coördineren project ‘herstructureren administratieve organisatie’ bij een opleidingsinstituut. Activiteiten: herinrichten en implementeren van de administratieve processen, begeleiden secretariaat, adviseren directie.

Evaluatie en advisering bestaand functionerings- en beoordelingssysteem van een uitvaartorganisatie. Activiteiten: analyse van het huidige systeem en de werking daarvan, opstellen van rapportages, adviseren MT en doen van verbetervoorstellen.

Ondersteuning project ‘Invlechten van een nieuw organisatieonderdeel op het terrein van arbeidsvoorwaarden’. Activiteiten: analyse huidige situatie, signaleren van knelpunten en adviseren over oplossingsrichtingen.

Ontwikkelen en uitvoeren van de training ‘Effectief voeren van verzuimgesprekken’ voor een overheidsinstantie. Analyse van de huidige situatie aan de hand van interviews met opdrachtgever en betrokken leidinggevenden, samenstellen trainingsprogramma’s, uitvoering van de training, doen van verbetervoorstellen ten aanzien van de werkprocessen.

Acquisitie en relatiebeheer.

Coachen directeur opleidingsbedrijf.

Ontwikkelen en implementeren van een functionerings- en beoordelingssysteem bij een afvalverwerkingsbedrijf. Activiteiten: interviews houden met directie, MT en lijnmanagement, beschrijven van procedures en beleid, ontwikkelen van formulieren, schrijven van handboeken voor leidinggevenden en medewerkers.

Invoeren van competentiemanagement bij een overheidsinstantie. Activiteiten: adviseren directie m.b.t. kerncompetenties, interviews houden met 40 leidinggevenden, opstellen competentieprofielen en ondersteunend beleid, communicatietraject naar leidinggevenden en medewerkers.

Coördineren project ‘opzetten van een administratieve organisatie’. Activiteiten: leiden van projectvergaderingen, taakverdeling, coördineren en bewaken van de uitvoering, creëren van draagvlak voor de nieuwe werkwijze.

Ondersteuning project ‘harmoniseren arbeidsvoorwaarden’ Activiteiten: inventariseren en analyseren van de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen en individuele arbeidsvoorwaarden, opstellen rapportages en presentaties, adviseren directie.

Bouwen van trainingsprogramma’s voor diverse organisaties, op basis van de klantvraag. Onder andere klantgericht communiceren, leidinggeven voor teamleiders, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren. Activiteiten: interviews houden met directie en leidinggevenden, analyse van de huidige situatie, trainingsprogramma’s samenstellen, adviseren directie/opdrachtgever m.b.t. inbedding in de organisatie, doen van verbetervoorstellen ten aanzien van de werkprocessen.

Coördineren project ‘opschonen en herindelen van personeelsdossiers’. Activiteiten: adviseren over archiveringsmethode, coördineren en bewaken van de uitvoering.

Omzetten van theoretische modellen in trainingsmateriaal op het gebied van communicatie en management.

Begeleiden van teambuildings- en samenwerkingsvraagstukken voor diverse organsiaties.

Intervisie en intercollegiale consulten.

Opleiding interimmanager

Opleiding:
Doctoraalstudie personeelwetenschappen, Universiteit van Tilburg
Propedeuse rechten, Vrije Universiteit
VWO diploma

Training:
Management Drives certificering individuele profielen
Management Drives certificering groepsprofielen
Professionele communicatie (3-jarige opleiding) – Phoenix
Adviesvaardigheden en persoonlijke effectiviteit – Van Veen en partners
Basisvaardigheden voor trainers – Schouten & Nelissen
Bar-On EQ-i certificering – Psychologisch Expertisebureau Nijmegen

Talenkennis interimmanager

Nederlands en engels vloeiend in taal en geschrift

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :